Psycho-Med
ul. Pogodna 33, 05-077 Warszawa
606-737-220   biuro@psycho-med.pl

Podstawy prawne

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
(Dz. U. nr 96, poz. 593, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. nr 73, poz. 763 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. nr 30, poz. 151 z 10 lutego 2011 r.)

– Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)

– Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej
(Dz. U. nr 69, poz. 332 zmiany Dz. U. z 1997 r. nr 60, poz. 375 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami( Dz.U. nr2, poz. 15)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
(Dz. U. nr 69, poz. 622)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. nr 178, poz. 1264)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich członka Państwowej Straży Pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
(Dz. U. nr 178, poz. 1380)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
(Dz. U. nr 131, poz. 888)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami(Dz.U. nr 88, poz. 503)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy